Κώδικας Δεοντολογίας

Σκοπός

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Qubber IKE έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί ως οδηγός στις καθημερινές επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας ένα πρότυπο για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων και τις εταιρικές μας αξίες. Έχει σκοπό να βοηθήσει τους εργαζομένους να αναγνωρίζουν θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης προτού αυτά προκύψουν και να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα θέματα όταν ανακύπτουν.
Η σύνταξη του παρόντος εγγράφου πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση της Qubber IKE.

Οι θεμελιώδεις αξίες μας

Οι θεμελιώδεις αξίες μας καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε μεταξύ μας αλλά και με τους πελάτες μας, τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε αξία και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε.
Μας αλληλοσυνδέουν και καθιστούν δυνατές τις επιτυχίες μας. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή της συμπεριφοράς του προς τις θεμελιώδεις αξίες μας:
• Φτάνουμε στην επιτυχία μέσω της ικανοποίησης των πελατών μας.
• Παρέχουμε υψηλή ποιότητα και επιχειρηματική αριστεία σε όλα όσα κάνουμε.
• Απαιτούμε τη μέγιστη απόδοση των πόρων και επενδύσεών μας.
• Αποδίδουμε αξία στους εργαζομένους μας. Η Qubber IKE είναι οι άνθρωποί της, με τους οποίους μοιράζεται το ίδιο πάθος και οράματα για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων. Η ομάδα αναπτύσσεται και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ομάδα πρέπει να μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Ένα στοιχείο της επιτυχίας της Qubber IKE είναι ότι αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους της.

Ελεύθερη βούληση εργαζομένων

Η Qubber IKE δεν χρησιμοποιεί καμίας μορφής επιβαλλόμενη ή εξαναγκαστική εργασία. Οι εργαζόμενοι έχουν το ελεύθερο να αποχωρήσουν από την εταιρεία μέσω παραίτησης οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Qubber IKE δεν καταστρέφει, αποκρύπτει, κατάσχει ή άλλως αρνείται την πρόσβαση των εργαζομένων στα έγγραφα ταυτότητας ή μετανάστευσης.

Δικαίωμα του «συνδικαλίζεσθαι»

Η Qubber IKE αναγνωρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων της να εκπροσωπούνται από συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επιτροπές εργαζομένων, σέβεται και προστατεύει το δικαίωμα αυτό σύμφωνα πάντα και με την κείμενη νομοθεσία. Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διατήρηση καλής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους μέσα από ενδοεταιρική πληροφόρηση και διαδικασίες διαβουλεύσεων.

Εργασιακές συνθήκες

Η Qubber IKE δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Ο απώτερος στόχος της Qubber IKE είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους γι’ αυτό και οι ίδιοι ως εργαζόμενοι δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας που μας παρέχονται και να ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ανάλογα με τη φύση της εργασίας μας.

Εργασία ανηλίκων / παιδιών

Η Qubber IKE δεν προσλαμβάνει ως εργαζομένους άτομα με ηλικία μικρότερη της νομίμως προβλεπόμενης.

Σχέσεις Εργασίας - Αμοιβές εργαζομένων – Ωράριο εργασίας

Σε ότι αφορά θέματα απασχόλησης, πρόσληψης, αμοιβής και επιδομάτων, εκπαίδευσης, προαγωγής, μεταφοράς και τερματισμού συνεργασίας, κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται αντίστοιχα με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο καθώς και με βάση τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO. Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης εργαζομένων, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και σε αρχές και κανόνες που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αντικειμενική εκτίμηση του υποψηφίου.

Η Qubber IKE, αναγνωρίζει και προωθεί την υγιή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, ενώ σέβεται τις δεσμεύσεις που έχουν οι εργαζόμενοι εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο και ακολουθεί την εθνική νομοθεσία, σχετικά με τις υποχρεωτικές μέρες αδείας, τις ημέρες αδείας κυήσεως και λοχείας, καθώς και τις λοιπές άδειες σχετικές με οικογενειακές υποχρεώσεις, ή με περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Αποφυγή διακρίσεων

Η Qubber IKE λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκεύματος, χρώματος, καταγωγής, ηλικίας, ειδικών αναγκών, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης σε όλες τις εταιρικές διαδικασίες (πρόσληψη, προαγωγή, απόλυση, εκπαίδευση κλπ.).

Αποφυγή παρενοχλήσεων και βίας

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να υφίσταται σωματική, σεξουαλική, φυλετική, ψυχολογική, λεκτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης ή βίας. Στην κατεύθυνση αυτή και κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιακών τους συναλλαγών με συναδέλφους ή συνεργάτες οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε: α) υποτιμητικά σχόλια που αφορούν την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο, την ηλικία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, τη σωματική και πνευματική υγεία, ή σε οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από το νόμο, β) σε απρεπείς χειρονομίες, γ) σε σωματική ή λεκτική παρενόχληση με σεξουαλικό, ρατσιστικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα, δ) σε εκφοβιστικές ή επιθετικές ενέργειες, ε) σε ανάρμοστα αστεία, στ) σε κοινοποίηση ή προβολή προσβλητικού υλικού στο χώρο εργασίας.

Περιβάλλον

Η Qubber IKE αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για:
• τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
• την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακύκλωσης
• τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών της.
Η επιχείρηση προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:
• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
• Διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
• Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Οικονομική διαχείριση

Η ακεραιότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών αρχείων της Qubber IKE βασίζεται στην ακρίβεια και πληρότητα των βασικών καταχωρίσεων των πληροφοριών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία, επεξεργασία και καταγραφή αυτών των πληροφοριών θεωρούνται υπεύθυνοι για την ακεραιότητά τους. Κάθε λογιστική ή χρηματοοικονομική καταχώριση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επακριβώς τις πληροφορίες που περιγράφονται στα υποστηρικτικά στοιχεία. Δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε απόκρυψη πληροφοριών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Η Qubber IKE συλλέγει και διατηρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για επιχειρηματικούς ή νομικούς σκοπούς. Συμμορφώνεται με το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας η οποία διέπει τη διατήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Η συγκατάθεση των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη δημοσιοποίηση όποιων πρόσθετων πληροφοριών ενδέχεται να ζητηθούν από τρίτους.

Πόροι – Εμπιστευτικές πληροφορίες

Οι εργαζόμενοι της Qubber IKE οφείλουν να κάνουν ορθή χρήση των εταιρικών παγίων και πόρων για νόμιμους επιχειρησιακούς σκοπούς και δεν πρέπει να:
• Αναπαράγουν υλικά ή έγγραφα διαβαθμισμένης πρόσβασης για προσωπική χρήση.
• Χρησιμοποιούν τα πάγια της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εταιρικών πόρων, εξοπλισμού, εργαλείων και μηχανημάτων) για άλλη χρήση πλην της εταιρικής, όπως αυτή απορρέει από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας τους.
• Αποκαλύπτουν τον κωδικό πρόσβασης στα αρχεία τους.
• Επιτρέπουν τη χρήση της εταιρικής περιουσίας για παράνομες δραστηριότητες.
• Κάνουν χρήση της εταιρικής περιουσίας ή βάσεων δεδομένων για ίδιον όφελος.
• Απαγορεύεται αυστηρά η κλοπή χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων (υλικών ή άυλων) ή υπηρεσιών της εταιρείας ή των πελατών της.
Η Qubber IKE δεσμεύεται να προστατεύει τα εμπορικά μυστικά και τις εμπιστευτικές πληροφορίες των πελάτων και συνεργατών της.
Οι εργαζόμενοι της Qubber IKE δεν διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας ή απορρήτου επί του συνόλου των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω, ή αποθηκεύονται επί των Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών ή άλλων Συστημάτων, πέραν του μέτρου που προβλέπεται ή επιτρέπεται βάσει του νόμου.

Προμήθειες

Ο στόχος της Qubber IKE είναι να διασφαλίζει αδιάλειπτες, αξιόπιστες πηγές προμηθειών. Οι διαφανείς συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι ουσιώδους σημασίας για σταθερές, μακροχρόνιες σχέσεις. Παρέχονται σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές μας αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η τιμή και η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Απαγορεύεται η παροχή ή λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου. Οι σχέσεις μεταξύ της Qubber IKE και των προμηθευτών της είναι άριστες πάντα με γνώμονα την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Γνωστοποίηση κώδικα

Ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι Τμήματος έχουν αυξημένη ευθύνη για την γνωστοποίηση και την τήρηση του Κώδικα από όλους στην εταιρεία. Εάν ένα Στέλεχος γνωρίζει ότι κάποιος εργαζόμενος προτίθεται να προβεί σε μια πράξη απαγορευμένη από τον Κώδικα και δεν λάβει κανένα μέτρο για την αποφυγή της, το Στέλεχος θεωρείται εξίσου υπεύθυνο με τον εργαζόμενο.
Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων:
• Να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να αναζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του.
• Να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές του Κώδικα και μπορεί να βλάψει τη φήμη της Qubber IKE.
• Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και κατά τις συναλλαγές τους με τρίτους να θέτουν υπόψη τους τον Κώδικα και να τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτού, αν απαιτηθεί.
• Να συμβουλεύονται τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή τους, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν κάποια από τις δραστηριότητές τους μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση του Κώδικα.

Αναφορά Παραβιάσεων του Κώδικα

Η Qubber IKE αναμένει από τους εργαζομένους της να αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, όταν τις αντιλαμβάνονται ή όταν τίθενται υπόψη τους. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει να αντιμετωπίσει και να διορθώσει το ζήτημα ιδανικά, προτού τραπεί σε παράβαση του νόμου ή σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας ή οδηγήσει στη διακινδύνευση της φήμης της. Σε περίπτωση παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας, η Εταιρεία διερευνά προσεκτικά τις σχετικές αναφορές, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, εκτός εάν προβλέπεται εκ του νόμου κάτι διαφορετικό.